Afstand doen van erfenis

Erfenis

Afstand doen van erfenis en afstand doen van erfenis worden vaak als synoniemen gebruikt, maar ten onrechte. Afzien van een erfenis en weigeren van een erfenis zijn twee verschillende dingen. Wanneer afstand wordt gedaan van een erfenis, is er al sprake van een erfenis, waarbij in het geval van afstand van erfenis de erflater nog in leven is en de rechtsopvolging wordt beïnvloed door contractuele naleving en dus opzettelijk wordt gewijzigd door afstand te doen van de toekomstige rechtmatige erfenis.

Erfenis weigeren

De disclaimer is een uitdrukkelijke verklaring de erfenis niet te accepteren, inclusief alle rechten en plichten. Eenmaal afgewezen, kan het niet ongedaan worden gemaakt. Om de erfenis te weigeren, moet de erfrechtbank de erfenis weigeren. Dit moet zo snel mogelijk na het overlijden van het familielid, de echtgeno(o)t(e) of vriend(in) gebeuren. Een alternatief is het inhuren van een notaris of een advocaat.

Mogelijke redenen voor het afzien van de erfenis

Om op een wettelijk conforme manier afstand van erfrecht op te stellen, dient u zich te laten bijstaan ​​door een advocaat gespecialiseerd in erfrecht. Zo spreken de hoge schulden van de overledene in het voordeel van het afwijzen van een erfenis, d.w.z. in het geval van een acute erfenis. Een kind van de overledene is bijvoorbeeld financieel zeker en wil de erfenis daarom graag nalaten aan zijn broers en zussen.

De wet heeft een erfenis gedefinieerd die moet worden nageleefd in het geval van een erfenis. Hierin staat welke nabestaanden als eerste welk aandeel krijgen. Men spreekt van het verplichte deel per erfgenaam. Deze verplichte portie kan alleen worden geschorst bij onterving tijdens het leven, wat echter wel aan wettelijke redenen is gebonden.

Dit kan voor sommigen een zegen zijn, maar ook een vloek voor anderen. Als de overledene schulden had, gaan de schulden ook over op de wettelijk bepaalde erfgenamen, die deze schulden meestal volledig moeten betalen.

Allereerst worden natuurlijk de resterende kredietwaarden gebruikt om de schuldeisers af te betalen. Mochten deze echter niet voldoende zijn, dan wordt via een zogenaamd erfrechtgeschil duidelijk gemaakt hoeveel de erfgenaam nog moet betalen. In zo’n geval is het raadzaam om zo snel mogelijk een boedelscheidingsprocedure te starten. Dit kan betekenen dat de erfgenaam de gemaakte schulden niet uit eigen zak hoeft te betalen.

Als een erfgenaam echter de erfenis weigert voordat het testament is voorgelezen, omdat hij al vermoedt dat de overledene schulden heeft, kunnen de ongemakken worden vermeden.

Andere redenen om een ​​erfenis af te wijzen bij een erfenis

Maar een erfenis afwijzen kan ook persoonlijke redenen hebben. Als de erflater en de erfgenaam de afgelopen jaren een geschil hebben gehad of vanwege verschillende standpunten lange tijd geen contact hebben gehad, kan de erfgenaam bij een erfenis gedwongen worden de erfenis te weigeren. Het is niet ongebruikelijk dat de erfgenaam alleen voorwerpen en geen geld nalaat.

Nalatenschap afwijzen vanwege belastingen

Over elke erfenis zijn ook belastingen verschuldigd, die echter contant moeten worden betaald. Als de erfgenaam nu moeilijk of moeilijk verkoopbare voorwerpen erft, zou de erfgenaam eerst de successierechten uit eigen zak moeten betalen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden financieel lastig zijn voor de erfgenaam, waardoor veel erfgenamen de erfenis om fiscale redenen weigeren.

Nalatenschap afwijzen vanwege gevolgkosten

Erfgenamen zijn er niet alleen om te erven, maar ook om de begrafenis van de overledene te organiseren en vooral om de kosten te dragen. Als de erfenis erg klein is, kunnen de kosten van de begrafenis hoger zijn dan de erfenis, aangezien een begrafenis snel erg duur kan worden.

Als men echter de erfenis afwijst, is men ook vrijgesteld van de kosten van de begrafenis, tenzij men ook de zorggerechtigde of alimentatieplichtige is, die uiteindelijk in ieder geval de kosten van de begrafenis moet dragen, zouden alle erfgenamen de erfenis hebben verworpen.

Wil je meer over deze materie weten? Neem dan contact op met een erfrecht advocaat.

Afstand doen van erfenis
Schuiven naar boven